post

وجود سم آرسنیک در اکثر برنج های موجود در بازار

اغلب انواع برنج های موجود در بازار آلوده به عنصر سمی “آرسنیک” هستند. آلودگی به آرسنیک در برنج های وارداتی به ویژه از هندوستان و اروگوئه بیشتر مشاهده شده است.

✅ روش کاهش آرسنیک در برنج:
آرسنیک محلول در آب است و اگر برنج قبل از پخت مدت زمان کافی در آب قرار داده شود قسمت قابل توجهی از آرسنیک موجود در برنج به آب منتقل می شود. در یکی از آزمایش های انجام شده بر روی برنج مشاهده گردید که بعد از یک شب در آب-نمک خیس خوردن میزان آرسنیک برنج تا ۸۰ درصد کاهش پیدا کرد.