برای اطلاعات بیشتر، پس از پاسخ گویی به سوالات و مشاهده ی مزاج خود میتوانید با کلیک بر روی مزاج غالب خود، غذاهای مفید و سایر اطلاعات مربوطه را کسب کنید.

اشنایی با مزاجها

1.هیکل
2.موی بدن (آقایان)
3.موی سر (آقایان)
4.اشتها
5.گوارش
6.پوست
7.خواب
8.حافظه
9.خلق و خو
10.رنگ پوست
11.رنگ مو در کودکی